Aktif Admin Listesi & ( Giri? - Ç?k?? Saatleri) >

Gündüzcü Admin & Gececi Admin Kadrosu

Admin Nick Giri? SaatiÇ?k?? Saati
 [O]nlyFrienD ` TheKatliam[H]  14.00 Civar? 20.00 Civar?
 [O]nlyFrienD ` YUSUFBEY  20.00 Civar? 03.00 Civar?
 [O]nlyFrienD ` Hhatice   22.00 Civar? 23.00 Civar?

Oyuncu Destek Ticket Sistemi [Yönetici Durumu]:

Server Bildirimler & Yap?lm?? Eklentiler - Duyurular

Error
 • XML Parsing Error at 1:511. Error 9: Invalid character

Anasayfa

[YEN?] Yeni Bir Etkinlik Olarak Faaliyete Geçti Adminlik Yar??mas?

Adminlik Yar??ma Günleri & Saat Bilgilendirmeleri ;

 Adminlik yar??ma günleri sabit haftada 2 gün olarak belirlenmi?tir. 
 Aç?klama : Haftan?n 2 günü yap?lacak olan sabit yar??mam?z,
 Saat : 22.15'te ba?lay?p, 30 dakika sürecektir. Yar??ma sona erdi?inde, 
 CT , T ' deki 1. s?rada olan oyunculara adminlik hediye edilecektir.
 Adminlik Süresi ; 14 gün olarak belirlenmi?tir. Kötü amaçla kullananlar?n 
 Adminlikleri direktif sona erecektir. Detaylar için : 0546 284 95 55'nolu
 Telefon numaram?zdan bizlere ula??p, bilgi edinebilirsiniz.

 Her SALI Günü
 Her PAZAR Günü ! 

Ticket Sistemine Üye Olma & Ticket Atma ;

Merhaba Arkada?lar,

Ticket Sistemine nas?l ticket at?l?r a?a??daki video da yer almaktad?r. Çok basit bir sistemdir.
Sisteme üye olup, ticket nas?l ataca??n?z videoda aç?klamas?yla birlikte yer almaktad?r.
Sistem üzerinden sorunlar, admin ?ikayetleri, slotluk, clan al?mlar? vb.  durumlar?n?z? bildirebilirsiniz.

Tickete Üye Olma & Ticket Gönderme Videomuz ;


 

Counter Strike Hakk?nda Bilgilendirmemiz; 

2

Merhaba Arkada?lar;

Counter Strike 1.6

CT & T Olmak üzere 2 grup tak?m?d?rlar...

Adminlar?n belirledi?i maplarda sava? ç?kart?rlar..
Belirlenen maplarda player öldürerek , frag kasarlar..

Bizde 2010 y?l?ndan itaberen bu yola ba?vurduk.
7 y?ll?k geçmi?i olan OnlyClan serverimizde kesintisiz hizmet vermeye devam ettik.
Counter Strike 1.6 oyun dal?nda birden fazla mod bulunmaktad?r. (Jail-Zombie .vb)

Sizleride aram?zda görmekten k?vanç duyar?z...

Clan Al?mlar? Ba?lad?! Server Clan Bilgilendirmesi ;

Merhabalar,

OnlyClan Ailesi Serverda "[O]nlyFrienD ` @Nick" ad?na server klan?m?z aç?lm??t?r.
Bu clana tüm serverdaki oyuncular?m?z gelebilirler. +7 ki?ilik bir team?n?z var ise,
Geldi?inz takdirde grup ba?kan?na onlyclan taraf?ndan ücretsiz adminlik yaz?lacakt?r.

- Turnuvalardaki tag ad?m?z ; "[OnlyFrienD # @Nick" ad?na geçmektedir.
- Clana giren di?er üyelerimize slotluk yetkisi d???nda +1 yetki onlyclan taraf?ndan hediye edilecektir.
- Detaylar için www.onlyclan.com/destek adresimizden üye olup, ticket atman?z yeterli olacakt?r.

Ticket sistemine üye olma hakk?nda k?sa bir bilgi hat?rlatmas? yapal?m.

1- www.onlyclan.com/destek/index.php?p=yeni_kayit adresine t?klay?n.


Aç?lan sekmede ;

?sim :
Soy?sim:
E-Posta:
Ceptep:(Zorunlu de?ildir.)
Sisteme giri? yapaca??n?z ?ifre:
Sisteme giri? yapaca??n?z ?ifre Tekrar?:
Sistemin belirledi?i oto güvenlik kodu:
Yukar?daki bilgileri doldurduktan sonra, www.onlyclan.com/destek/index.php adresinden giri? sa?lay?n.
Yöneticiye Ticket Yönetiye Ticket Gönder butonuna bas?n, 
Departmanlardan, Clan Al?mlar? & Clan Soru ve Sorunlar? Departman?n? seçip,
Gerekli bilgileri oradaki iste?e göre doldurduktan sonra en alt k?s?mda güvenlik kodunu girip, bizlere göndermenizdir.

-----------------
Sayg?lar?mla,
Server Sahibi & Yetkilisi => "WriythRedy" Yusuf ERCAN


 

Fatal Error [ Available memory less than 15MB!!! - 127672320 ] Hata Çözümlemesi ;

Merhabalar,
[OyuncuDestek]
Sayfam?za yo?un yans?yan Cs hata sorunun çözümünü sizlerle payla?aca??m.
Sorun : Fatal Error
Available memory less than 15MB!!! - 127672320  [127672320] kod : kendi bilgisayar?m?zdaki ;
hata kod numaras?d?r, çözüm yolunu sizlere göstermek ad?na hata almak için ayarlad?k.
Available memory less than 15MB!!! hatas?n?n çözümünü için a?a??daki linkleri takip ediniz.
Bu çözüm yollar?n? dikkatlice uygulad???n?z takdirde, CS giri?inde sorun ya?amayacaks?n?z.
Sorunu çözemediyseniz ; www.onlyclan.com/destek oyuncu destek adresimizden bizlere ula??n?z.
Sorunuzun çözüm yoluna farkl? alternatif bir ?ekilde bakar?z.

Çözüm Yollar? Linkler Halinde Verilmi?tir. Görüntüleri ?ncelemek ?çin Eri?im Linklerine Göz At?n?z.

   Merhabalar,
   Dinleyebilece?iniz bir "Müzik" sitemizde payla??lm??t?r.
   ?stekleriniz do?rultusunda, müzik, video, görüntü payla??lacakt?r.
   Detaylar için : www.onlyclan.com/destek adresinden talep açabilirsiniz.
   - Herkes video, müzik öneri talebinde bulunabilir.

    ---------------
    Sayg?lar?mla,
    Yusuf ERCAN || Server Sahibi & Yetkilisi

    OnlyClan > Uyar? > Bilgilendirmesi ; 

    Merhabalar,

    Arkada?lar son günlerde hakk?m?zda doland?r?c? hesaplar elde ediyorlar.
    Hakk?m?zdaki sahtekarl?ktan doland?r?lan arkada?lar?m?z lütfen kendilerini
    savc?l??a bildirin, savc?l?k gerekli i?lemleri tamamlad?ktan sonra gerekli
    i?lemleri tamamlay?p size kar?? dönü? yapacakt?r.

    Doland?r?ld???n?z? bildirmek için en yetkili birim http://www.yargitaycb.gov.tr/gorus.php
    adresinden sizi doland?ran sah??lar? bildirebilirsiniz.

    Dikkat!: @OnlyClan.Com uzant?l? adresinden ba?ka yetkili adres yoktur.
    Lütfen bu adres d???ndaki uzant?l? msn/skype ve web sitesine itibar etmeyiniz.

    ?unuda belirtelim yukardaki bize ait olarak belirtmi? oldu?umuz adresler
    Sadece ONLYCLAN server için belirtilmi?tir.

    Bize ait olan facebook, twitter hesab?m?z var real hesaplar?m?zd?r.
    Onlara bile itibar etmeyiniz. Onlarda biz var?z fakat o kadar ciddiyeti korumaktay?z.
    Sizler için aç?lm?? gerekli hesaplar? belirledik, o hesaplardan ba?kas?yla i?lem yapmay?n?z.


    TTNet Ping Sorunlar? & Çözümleri;Merhabalar,

    Arkada?lar öncelikle servera ba?land???n?zda pinginiz +500 üzerinde ise,
    Kulland???n?z ADSL hat TTNet ise bu sorunun tamamen hatt?n?zdan kaynaklanmakd?r.
    Bu ?ekilde oyunda frag kasamazs?n?z, oyundan aral?ks?z at?l?rs?n?z.
    Bunun çözümünü a?a??daki gibi uygularsak Pinginiz dü?ecektir.

    Çözümler;

    TTNet, arayacaks?n?z, (444 0 375)'i arad?ktan sonra, mü?teri temsilcisine ba?lanacaks?n?z.
    Ba?land?ktan sonraki yetkililere internette gezinirken sorun olmad???n?, oyun oynarken,
    sorun oldu?unu belirteceksiniz. Onlarda ADSL hatt?n?z için bir ar?za kayd? olu?turacaklard?r.
    Ve hatt?n?zla ilgili gerekli i?lemler yap?ld?ktan sonra P?NG giniz dü?ecektir.

    Sorununuz devam etmekteyse tekrardan TTNet (444 0 375)i arayarak sorununuzun giderilmedi?ini yetkililere bildiriniz.

   Sunucu ?statistikleri

   Kimler Sitede

   We have 2 guests online